Výstupy projektu

Partneri projektu #keepup spojili svoje sily, aby vyvinuli nové učebné a školiace materiály zamerané na zlepšenie digitálnych kompetencií, zručností v oblasti e-commerce, ako aj podnikateľských znalostí v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Počas 27 mesiacov projekt #keepup prinesie tieto výstupy:

Učebné materiály zamerané na digitálne kompetencie

Modul určený na zlepšovanie digitálnych kompetencií podporuje MSP pri riešení problémov a nedostatkov v digitálnej oblasti. Vďaka týmto materiálom bude možné dozvedieť sa viac o používaní internetu na pokročilej úrovni a o tom, ako sa stať jeho uvedomelými používateľmi alebo správcami. Pomocou týchto zručností budú môcť malé vidiecke podniky využívať príležitosti v oblasti IKT, efektívnejšie riadiť svoju prácu a zároveň dosahovať úspory nákladov. Budú zavedené digitálne nástroje a metódy podporujúce pracovný tok, časový a finančný manažment, ako je riadenie projektov, správca úloh, účtovné nástroje alebo funkcie online bankovníctva.

Učebné materiály zamerané na zručnosti v oblasti e-commerce

Očakáva sa, že koronavírus bude mať dlhodobý dopad na nákupné návyky spotrebiteľov a môže urýchliť prechod k maloobchodnému online predaju. Z nedávnej štúdie vyplýva, že tí, ktorí v období pandémie využívajú zväčša online nakupovanie, budú aj po kríze naďalej nakupovať touto formou. Učebné materiály sa zamerajú na to, ako čeliť otázkam pri rozbiehaní online predaja produktov a služieb: okrem iného ​​online zákaznícky servis, spôsoby platby, logistika, práva a povinnosti a online marketing. V materiáloch budú zahrnuté všetky dôležité informácie potrebné na spustenie e-commerce trhu.

Učebné materiály zamerané na podnikateľské znalosti v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Zmena klímy ovplyvňuje dopyt aj ponuku. Povodne, zosuvy bahna a pôdy, erózia pôdy sú len niektoré z rizík, ktorým čelia podniky v dôsledku zmeny klímy. Projekt #keepup si kladie za cieľ prispieť k pripravenosti MSP a poukázať na dôležitosť zvyšovania povedomia o zmene klímy a jej dôsledkoch, ako aj na nevyhnutnosť zvyšovania motivácie podieľať sa na adaptácii a zmierňovaní následkov.

Vyvinutie e-learningovej platformy

V rámci projektu bude vyvinutá online vzdelávacia platforma, ktorá bude k dispozícii na tejto webovej stránke.